Door het doen van  een bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden van www.AkoestiekCompany.nl en www.AkoestiekCompany.be

Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikelen die u besteld heeft bent u verplicht af te nemen en te betalen.

AC- Akoestiek Company behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle artikelen blijven in eigendom van AC- Akoestiek Company tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. AC- Akoestiek Company heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen.

Levering van de artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of  diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

AC- Akoestiek Company

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via email. E-mailadres: info@cadee.nl

U ontvangt uiterlijk binnen 3 werkdagen een reactie.

KvK-nummer: 18058076

BTW-identificatienummer: NL001540554B73

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en na te lezen op de website.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

–    de prijs exclusief belastingen;

–    de eventuele kosten van aflevering;

–    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

–    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

–    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

–    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

–    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

–    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

–    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6  Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Producten die gebruikt zijn kunnen wij niet retour nemen. De klant dient rekening te houden met een termijn van 14 dagen indien men het aankoopbedrag terug wenst te ontvangen. De in rekening gebrachte vrachtkosten zullen niet worden gecrediteerd.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan dit voor eigen rekening binnen zeven dagen, mits het product onbeschadigd en ongebruikt is. Het bedrag van het product dat uw retournering betreft wordt dan zo spoedig mogelijk aan u gecrediteerd.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag exclusief verzendkosten van zowel de ondernemer als klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3.  Akoestiek Company behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt; wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd; of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden; Artikelen waarvan de labels zijn verwijderd of beschadigd worden niet vergoed.
 4.  Akoestiek Company behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen zijn teruggestuurd.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3.  AC -Akoestiek Company  is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Echter, in het geval van prijsverhoging of verlaging i.v.m. een aanbieding zullen de op dat moment overeengekomen prijzen worden gehanteerd op alle openstaande bestellingen. De artikelen zullen dus tegen de overeengekomen prijs worden gefactureerd.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief handelingskosten (incl verzendkosten) tenzij anders vermeld op de site bij het door u gekozen product.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleuren en afwerkingen op de foto’s iets kunnen afwijken van de geleverde producten. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van de computer.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1.De bestelling zal standaard moeten worden afgehaald door de klant waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.   

2.Indien de bestelling geleverd moet worden op lokatie, dan is dit in overleg en worden hiervoor apart de transportkosten in rekening gebracht. Zodra de totale betaling is voldaan inclusief transportkosten, zal de bestelling worden geleverd.

3.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klantt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar heeft geen recht op schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen middels PayPal of iDEAL te worden voldaan.
 2. De producten worden pas verzonden nadat het overeengekomen bedrag bij de ondernemer op de rekening staat.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Bij andere afspraken kan in het geval van wanbetaling van de klant de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Artikel beperkingen

 1.  Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid, ook hierop kan niet worden gereclameerd en is de ondernemer niet aansprakelijk.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de goederen ontvangen en de gebreken geconstateerd heeft.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan uitsluitend ingediend worden via het contactformulier via de pagina contact.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 16 – Privacy – veiligheid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en zullen niet worden verstrekt aan derden.

Artikel 17 – Privacy en Internet

Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling zullen worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door AC-Akoestiek Company.

AC-Akoestiek Company gebruikt uw e-mail adres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en zal uitsluitend intern gebruikt worden, door accoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Bij uw bestelling, kunt  u ons toestemming geven om u een mailing te sturen per mail. Indien u niet meer gebruik wenst te maken van het ontvangen van informatie of mailing, kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van de afmelding nieuwsbrief optie.

Artikel 18 – Aanbiedingen en aktie’s

Artikelen die gekocht zijn via een aanbieding/aktie kunnen niet altijd geruild worden. We geven wel garantie op het product.